Tượng mẫu thoải 07

Tượng mẫu thoải gỗ mít sơn son thếp vàng