Tượng mẫu thoải 08

Tượng mẫu thoải gỗ mít sơn son thếp vàng