Tượng mẫu thoải 09

Tượng mẫu thoải gỗ mít sơn son thếp vàng