Tượng mẫu thoải 10

Tượng mẫu thoải gỗ mít sơn son thếp vàng