Tượng mẫu thượng ngàn 01

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng