Tượng mẫu thượng ngàn 02

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng