Tượng mẫu thượng ngàn 03

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng