Tượng mẫu thượng ngàn 04

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng