Tượng mẫu thượng ngàn 05

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng