Tượng mẫu thượng ngàn 06

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng