Tượng mẫu thượng ngàn 07

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng