Tượng mẫu thượng ngàn 08

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng