Tượng mẫu thượng ngàn 09

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng