Tượng mẫu thượng ngàn 10

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng