Tượng mẫu thượng ngàn 11

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng