Tượng mẫu thượng ngàn 12

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng