Tượng mẫu thượng ngàn 13

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng