Tượng mẫu thượng ngàn 14

Tượng mẫu thượng ngàn gỗ mít sơn son thếp vàng