Tượng ngũ vị tôn ông 01

Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít sơn son thếp vàng