Tượng ngũ vị tôn ông 03

Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít sơn son thếp vàng