Tượng ngũ vị tôn ông 04

Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít sơn son thếp vàng