Tượng ngũ vị tôn ông 05

Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít sơn son thếp vàng