Tượng ngũ vị tôn ông 06

Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít sơn son thếp vàng