Tượng ngũ vị tôn ông 07

Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít sơn son thếp vàng