Tượng ngũ vị tôn ông 08

Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít sơn son thếp vàng