Tượng ngũ vị tôn ông 09

Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít sơn son thếp vàng