Tượng ông hoàng bảy 01

Tượng ông hoàng bảy gỗ mít sơn son thếp vàng