Tượng ông hoàng bảy 02

Tượng ông hoàng bảy gỗ mít sơn son thếp vàng