Tượng ông hoàng bảy 05

Tượng ông hoàng bảy gỗ mít sơn son thếp vàng