Tượng ông hoàng bảy 06

Tượng ông hoàng bảy gỗ mít sơn son thếp vàng