Tượng ông hoàng bảy 07

Tượng ông hoàng bảy gỗ mít sơn son thếp vàng