Tượng ông hoàng bảy 08

Tượng ông hoàng bảy gỗ mít sơn son thếp vàng