Tượng ông hoàng bảy 09

Tượng ông hoàng bảy gỗ mít sơn son thếp vàng