Tượng ông hoàng bảy 10

Tượng ông hoàng bảy gỗ mít sơn son thếp vàng