Tượng ông hoàng bảy 11

Tượng ông hoàng bảy gỗ mít sơn son thếp vàng