Tượng ông hoàng bảy 12

Tượng ông hoàng bảy gỗ mít sơn son thếp vàng