Tượng ông hoàng bơ 01

Tượng ông hoàng bơ gỗ mít sơn son thếp vàng