Tượng ông hoàng bơ 02

Tượng ông hoàng bơ gỗ mít sơn son thếp vàng