Tượng ông hoàng bơ 04

Tượng ông hoàng bơ gỗ mít sơn son thếp vàng