Tượng ông hoàng bơ 06

Tượng ông hoàng bơ gỗ mít sơn son thếp vàng