Tượng ông hoàng bơ 07

Tượng ông hoàng bơ gỗ mít sơn son thếp vàng