Tượng ông hoàng mười 02

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng