Tượng ông hoàng mười 04

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng