Tượng ông hoàng mười 07

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng