Tượng ông hoàng mười 08

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng