Tượng ông hoàng mười 09

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng