Tượng ông hoàng mười 15

Tượng ông hoàng mười gỗ mít sơn son thếp vàng