Tượng phật a di đà 01

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng