Tượng phật a di đà 02

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng