Tượng phật a di đà 03

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng